• Phạm Thanh Cước
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
Nguyễn Tùng Sinh
 • Nguyễn Tùng Sinh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • Đặng Văn Khán
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • Nguyễn Văn Nhựt
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng